O Zavodu

Zavod za transfuziju krvi Crne Gore je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova osnovana u decembru 2011 godine, koja od tada organizovano i kontinuirano vrši prikupljanje, čuvanje, testiranje i pripremu produkata od krvi kao i izvođenje laboratorijskih analiza potrebnih za uspešnu i sigurnu primenu transfuzije krvi. Prikupljanje potrebnih količina krvi i produkata od krvi za lečenje povređenih i obolelih lica odvija se uz nesebičnu saradnju humanih građana na teritoriji Crne Gore.
Stalna aktivnost Zavoda na razvoju kvaliteta usluga i proizvoda zasnovana je na najnovijim naučnim dostignućima, unapređenju postojećih i uvođenju novih savremenih metodologija rada.
Transfuziološka djelatnost Zavod za transfuziju krvi Crne Gore  se zasniva na tri osnovna segmenta:
Prvi segment i osnovna djelatnost transfuziološke službe jeste kontinuirano obezbijeđivanje dovoljnih količina sigurne krvi/komponenata krvi neophodnih za svakodnevno liječenje pacijenata, za potrebe urgentnih stanja i vanrednih situacija.
Ovaj segment transfuziološkog rada podrazumjeva:

  • Rad sa davaocima krvi i aktivnosti na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva različitih populacionih grupa u saradnji sa Crvenim krstom koji se sprovodi u cilju obezbijeđenja dovoljnih količina krvi od dobrovoljnih, nenamjenskih davaoca krvi;
  • Obradu svake jedinice krvi na krvno-grupnu pripadnost u ABO i Rh sistemu;
  • Skrining na prisustvo iregularnih antitijela;
  • Testiranje svake jedinice krvi na prisustvo uzročnika krvlju prenosivih bolesti – HIV,HCV,HBV i Sifilis;
  • Pripremu komponenata krvi;
  • Obilježavanje proizvoda koje obezbijeđuje sljedljivost svake jedinice krvi/komponente krvi od davaoca do primaoca;
  • Skladištenje svake komponente krvi u skladu sa propisanim standardima;
  • Distribucija i transport komponenata krvi u skladu sa propisanim standardima;
  • Kompletan proces mora biti propraćen ustanovljenim sistemom osiguranja kontrole kvaliteta u cilju dobijanja bezbijednog lijeka.

Drugi segment rada transfuziološke službe je sprovođenje veoma specifične i osjetljive dijagnostike.
Treći segment i krajnji cilj transfuziološke djelatnosti je liječenje pacijenata koje podrazumjeva brojne terapijske postupke i kontinuirano učešće u konzilijarnom ordiniranju transfuziološke terapije, poštujući principe usmjerene hemoterapije u skladu sa optimalnom kliničkom primjenom krvi/komponenata krvi, kao i prijavu neželjenih reakcija i događaja, nastalih kao poslijedica transfuziološke terapije.